• Đây là môn học ứng dụng thực tế trong đó các học viên trước tiên sẽ học lý thuyết, sau đó sử dụng các phần mềm chuyên dụng để phân tích những vấn đề khác nhau trong thực tế. Phần chính của môn học sẽ tập trung vào mô hình hồi qui (đơn biến, đa biến) và dự báo.
  • Đây là môn học ứng dụng thực tế trong đó các học viên trước tiên sẽ học lý thuyết, sau đó sử dụng các phần mềm chuyên dụng để phân tích những vấn đề khác nhau trong thực tế. Phần chính của môn học sẽ tập trung vào mô hình hồi qui (đơn biến, đa biến) và dự báo.
  • Học phần này cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp để giúp sinh viên có thể hoàn thiện 1 kế hoạch kinh doanh thực tế và năm bắt các công cụ cần thiết để thẩm định tính khả thi của một kế hoạch kinh doanh dưới góc độ nhà đầu tư.
  • Đây là môn học ứng dụng thực tế trong đó các học viên trước tiên sẽ học lý thuyết về xác suất và thống kê, cách áp dụng các lý thuyết đó vào việc giải quyết các bài toán kinh doanh cụ thể song song với việc dùng phần mềm để giải quyết các vấn đề kinh doanh đã nêu. Các bài toán về thống kế và dự báo trong kinh doanh bao gồm: lập mô hình hồi qui, lập mô hình dự báo, tính toán các tham số thống kế,..
  • Học phần này cung cấp các kiến thức về quản trị chiến lược công ty, qua đó giúp người học phát triển kỹ năng hoạch định, kỹ năng phân tích chiến lược cấp công ty & cấp đơn vị kinh doanh (SBU) của một công ty cụ thể.