• Môn học “Tổ chức Thi công” trong những môn học chuyên ngành được giảng dạy trong các trường đào tạo chuyên ngành Xây dựng. Khoa học tổ chức xây dựng hướng vào nghiên cứu các quy luật khách quan về sự sắp xếp vận trù và quản lý có hệ thống các quá trình xây dựng gắn với các đặc điểm của quá trình xây lắp, đòi hỏi khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng nhanh tốc độ thi công, tiết kiệm chi phí trong quá trình xây lắp.