• Giới thiệu khái niệm và các đặc trưng cơ bản của cảm biến, các hiệu ứng sử dụng trong cảm biến. Trình bày về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kết nối cả các loại cảm biến phổ biến trong công nghiệp : Cảm biến nhiệt độ, cảm biến vị trí và dịch chuyển, cảm biến áp suất, cảm biến lưu lượng, cảm biến lực,… Trình bày các phương pháp tính toán khi sử dụng cảm biến.
  • Xử lý tín hiệu số (DSP: Digital Signal Processing) là môn học đề cập đến các phép xử lý các dãy số để có được các thông tin cần thiết như phân tích, tổng hợp, biến đổi tín hiệu sang dạng mới phù hợp với hệ thống. Nội dung chính được đề cập bao gồm các khái niệm về tín hiệu và hệ thống , các phép biến đổi cơ bản dùng trong xử lý tín hiệu số như biến đổi Z, biến đổi Fourier, biến đổi DFT, các phương pháp tổng hợp bộ lọc FIR, IIR và cấu trúc bộ lọc.