• Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về các loại hình công ty: Tổng quan về các loại hình công ty và kế toán công ty, kế toán thành lập công ty, kế toán công ty cổ phần, kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu trong các công ty và báo cáo tài chính trong các công ty.