• Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 60 tiết bao gồm 04 đơn vị bài học trong giáo trình Solutions. Các bài học có cấu trúc đa dạng, dễ hiểu, chú trọng phát triển 4 kỹ năng nghe, nói,đọc, viết, phát triển vốn từ vựng và rèn kiến thức ngữ pháp căn bản cho sinh viên.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 10 đơn vị bài học trong bài giảng nội bộ do khoa Ngoại Ngữ biên soạn. Các bài được bố cục đa dạng, dễ hiểu, chú trọng phát triển kỹ năng nói.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 18 tiết. Các đơn vị bài học trong bài giảng nội bộ được sắp xếp từ bài 1 đến bài 4. Các bài học có cấu trúc đa dạng đan xen giữa lý thuyết và thực hành kèm theo các chiến lược học tập nhằm giúp người học phát triển được đồng đều 4 kĩ năngnhằm đạt chuẩn đầu ra theo quy định cho học phần này.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 60 tiết bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Các đơn vị bài học được sắp xếp từ bài 1 đến bài 5. Trong mỗi đơn vị bài học có các bài học nhỏ được thiết kế theo format : presentation, review and extension. Các bài học có cấu trúc đa dạng giúp người học phát triển được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm đạt chuẩn đầu ra theo quy định cho học phần này.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 60 tiết bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Các đơn vị bài học trong bài giảng nội bộ được sắp xếp từ bài 1 đến bài 6. Các bài học có cấu trúc đa dạng giúp người học phát triển được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm đạt chuẩn đầu ra theo quy định cho học phần này.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 60 tiết bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Các đơn vị bài học trong giáo trình nội bộ được sắp xếp từ bài 1 đến bài 6. Các bài học có cấu trúc đa dạng giúp người học phát triển được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm đạt chuẩn đầu ra 400.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 60 tiết bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Các đơn vị bài học trong giáo trình nội bộ được sắp xếp từ bài 1 đến bài 6. Các bài học có cấu trúc đa dạng giúp người học phát triển được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm đạt chuẩn đầu ra 450 điểm TOEIC.
  • Học phần Anh Văn 3 được thiết kế với đa dạng, phong phú với 6 chủ đề như sau: Unit 1: Work, rest and play Unit 2: Beginnings Unit 3: The world of work Unit 4: That's entertainment Unit 5: Into the future Unit 6: Family and friends nhằm trang bị cho học viên vốn từ vựng và ngữ pháp căn bản trong việc giao tiếp hàng ngày và trong công việc.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 60 tiết bao gồm 6 đơn vị bài học trong giáo trình Face2Face – Pre- Intermediate B1-2, Chris Redston and Gillie Cunningham, 2008, Cambridge University Press (Students' book, workbook and CD-ROM). Các đơn vị bài học được sắp xếp từ bài 7 đến bài 12.