Các khóa học 
General English 1
GENERAL ENGLISH 1
GENERAL ENGLISH 1
Language 7khóa học này yêu cầu một khoá truy cậpThông tin
Communication English 1Thông tin
General English 2Thông tin
English for Tourism 2khóa học này yêu cầu một khoá truy cậpThông tin
Writing Skill 4Thông tin
Foundation 1Thông tin
Foundation 2Thông tin
English 1Thông tin
English 2Thông tin
English 3Thông tin
English 4Thông tin
Reading 2Thông tin