• Học phần cung cấp cho sinh viên kỹ năng tạo lập chứng từ, lên các sổ sách, báo cáo có liên quan đến quá trình lưu chuyển hàng hàng hóa, để xác định kết quả hoạt động kinh doanh, kê khai được thuế GTGT.
  • Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh được các nhà quản lý bắt đầu chú ý từ thế kỷ XIX đến nay, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự phát triển và được chú trọng hơn bao giờ hết bởi trong quá trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, các nhà quản lý luôn phải đưa ra rất nhiều quyết định khác nhau như quyết định đầu tư, quyết định về mặt hàng, lựa chọn công nghệ máy móc thiết bị, cung ứng nguyên vật liệu, về chi phí, giá bán và về tổ chức huy động và sử dụng vốn v.v… Các quyết định của các nhà quản lý có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp do họ quản lý nói riêng, của toàn ngành và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Nghiên cứu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là khâu quan trọng trong quản lý doanh nghiệp
  • Học phần này cung cấp kiến thức, kỹ năng làm kế toán trên phần mềm kế toán Misa, đây là một phần mềm được áp dụng phổ biến tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Phần mềm này hỗ trợ hiệu quả cho các kế toán viên trong việc thực hiện các công việc kế toán, giúp rút ngắn thời gian lập các báo cáo.
  • Môn học này cung cấp kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản đầu tư, kế toán các khoản thanh toán (phải thu, phải trả), kế toán nguồn vốn - quỹ, kế toán nguyên vật liệu, kế tài sản cố định, kế toán tiền lương - các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm - tiêu thụ - xác định kết quả kinh doanh, kế toán thuế để thực hiện trong công tác kế toán tại các vị trí công tác kế toán. Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán doanh nghiệp. Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán.
  • Học phần Kế toán quản trị cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về các phươngpháp kế toán quản trị như: Phân loại chi phí, ước lượng chi phí, Lập báo cáolãi lỗ theo nhiều phương pháp, Sử dụng đồ thị xác định doanh thu là lợi nhuậnhòa vốn, Phân tích CVP ra quyết định kinh doanh, Lập kế hoạch, dự toán về chi phí, doanh thu, vốn bằng tiền, Xây dựng giá bán.

  • Môn học này sẽ giúp sinh viên có khả năng tổ chức các phần hành kế toán trong doanh nghiệp như phần hành quản lý công nợ, phần hành hàng tồn kho, phần hành kế toán vốn bằng tiền ... và tự tổ chức các hình thức kế toán trên máy tính bằng phần mềm Excel. Đồng thời hướng dẫn sinh viên cách sử dụng và lập báo cáo thuế trên phần mềm HTKK.