• Môn học này cung cấp kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản đầu tư, kế toán các khoản thanh toán (phải thu, phải trả), kế toán nguồn vốn - quỹ, kế toán nguyên vật liệu, kế tài sản cố định, kế toán tiền lương - các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm - tiêu thụ - xác định kết quả kinh doanh, kế toán thuế để thực hiện trong công tác kế toán tại các vị trí công tác kế toán. Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán doanh nghiệp. Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán.