Các danh mục con
Nguyễn Thị Thanh Bình
Trần Thị Huyền
Nguyễn Thị Xuân
Đặng Ngọc Phúc
Nguyễn Thị Kim Cúc
Trần Thị Mỹ
Lê Thị Hồng
Phan Thị Châu Loan
Phạm Diệp Ánh Xuyên
Trần Thị Minh Diễm
Đặng Ngọc Lực
Đoàn Thị Mỹ Phúc
Nguyễn Thị Hải
Dương Đình Hiếu
Trần Thị Vân
Huỳnh Thị Mỵ Thủy
Phan Thị Diệu Ni
Nguyễn Thị Minh Trâm
Phạm Thị Minh Châu
Đỗ Thị Minh Phượng
Vũ Thị Bắc Hà
Đặng Ngọc Phúc
Lê Văn Giảng
Nguyễn Tiến Hưng
Trần Thị Hoa Ban
Hà Thị Anh Đào