Các danh mục con
Nguyễn Thị Thanh Bình
Trần Thị Huyền
Nguyễn Thị Kim Cúc
Trần Thị Mỹ
Lê Thị Hồng
Phan Thị Châu Loan
Phạm Diệp Ánh Xuyên
Nguyễn Thị Hải

  • Hiểu đựơc các thuật ngữ liên quan đến tác dụng và cơ chế tác dụng của thuốc.

    - Trình bày được cơ chế tác dụng, tác dụng dược lý và áp dụng điều trị của các nhóm thuốc đã học trong chương trình.

    - Trình bày được các quá trình Dược động học và Dược lực học trong cơ thể của các thuốc đã học.

    - Biết được tác dụng không mong muốn và độc tính của thuốc, để có thể dự phòng, phát hiện và xử trí ban đầu.