• Trọng tâm của môn học là phần trình bày giải thuật đơn hình ở các mức độ sử dụng khác nhau. Lý thuyết đối ngẫu và giải bài toán vận tải. Sau khi học xong môn quy hoạch tuyến tính sinh viên phải biết cách xây dựng mô hình toán cho bài toán thực tế đơn giản, áp dụng thành thạo giải thuật đơn hình để giải lớp bài toán quy hoạch tuyến tính và có thể lập giải bài toán tối ưu hóa bằng Excel
  • Môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm về đạo hàm và vi phân của hàm một biến. Các phương pháp tính tích phân và ứng dụng tính diện tích, thể tích của hàm một biến. Giải được các dạng phương trình vi phân. Tính được tích phân bội 2, bội 3 và tích phân đường.
  • Môn Giải tích 2 nhằm cung cấp cho sinh viên ngành điện, xây dựng các kiến thức về hàm nhiều biến, tìm cực trị của hàm hai biến. Các phương pháp tính tích phân kép, tích phân bội 3, tích phân đường và tích phân mặt. Qua đây thấy được ứng dụng quan trọng của môn học vào chuyên ngành và thực tế cuộc sống.
  • Học phần nhắm trang bị cho sinh viên lý luận chặt chẽ về toán học, hình thành phương pháp tư duy toán. Hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản của học phần này để làm cơ sở tiếp thu các học phần chuyên ngành QTVP và CNTT cũng như việc học lên cao sau này.