• Phương pháp tính là bộ môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán, nó cung cấp các phương pháp giải cho những bài toán trong thực tế mà không có lời giải chính xác.
  • Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về xác suất thống kê, bao gồm các qui tắc tính xác suất, công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes, công thức Bernoulli, các đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất, tổng thể và mẫu, ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên, kiểm định giả thuyết thống kê.

  • Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về toán giải tích: hàm số, đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi và phương trình vi phân. Trang bị cho sinh viên lý luận chặt chẽ về toán học, hình thành phương pháp tư duy toán.

  • Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính: ma trận, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ. Trang bị cho sinh viên lý luận chặt chẽ về toán học, hình thành phương pháp tư duy toán.Hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản của học phần này để làm cơ sở tiếp thu các học phần chuyên ngành cũng như việc học lên cao sau này.

  • Trang bị cho sinh viên lý luận chặt chẽ về toán học, hình thành phương pháp tư duy toán. Hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản của học phần phương pháp tính để làm cơ sở tiếp thu các học phần chuyên ngành CNTT cũng như việc học lên cao sau này.