• Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 10 units trong giáo trình Get Ready for IELTS Reading được sắp xếp từ Unit 1 đến Unit 10. Các bài được bố cục đa dạng, chú trọng phát triển các kỹ năng đọc hiểu.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 45 tiết. Các đơn vị bài học trong giáo trình Mission IELTS 2 được sắp xếp từ bài 7 đến bài 12. Các bài học có cấu trúc đa dạng tập trung vào từ vựng,tập trung vào ngữ pháp, tập trung vào kỹ năng, tập trung vào các dạng đề thi IELTS thường gặp, mỗi unit tập trung khai thác sâu vào một kỹ năng nhằm giúp người học đi sâu phát triển được đồng đều 4 kĩ năng nhằm đạt chuẩn đầu ra IELTS 6.5.