• Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm các hoạt động cung cấp lý thuyết, trình bày nhóm, và bài tập thực hành viết và nói. Các đơn vị bài học trong bài giảng nội bộ được sắp xếp từ bài 1 đến bài 8. Các bài học có cấu trúc và bố cục rõ ràng, kết hợp lý thuyết và thực hành nhằm đạt mục tiêu của học phần.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 7 bài trong giáo trình Interaction 2 Listening and Speaking, Silver Edition, McGraw Hill press. Các bài được bố cục đa dạng, dễ hiểu, chú trọng phát triển kỹ năng nghe ý chính và thông tin chi tiết.