• Luật hành chính là môn học cơ sở ngành của ngành quản trị văn phòng. Môn học này cung cấp cho người học về những kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính nhà nước và những vấn đề cơ bản về địa vị pháp lý của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức và viên chức.

 • Môn học trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về chế độ tuyển dụng lao động theo hợp đồng lao động; Cách trả lương, trả công; Kỷ luật lao động; Tranh chấp lao động; Bảo hiểm xã hội là những lĩnh vực có tính ứng dụng cao khi các em ra trường và làm việc. Giúp sinh viên hình thành và hoàn thiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật nói chung và luật lao động nói riêng, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật, tuân thủ nội quy lao động tại nơi làm việc.

  • Môn học này nhằm giới thiệu những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh tế ở Việt Nam: Vai trò của pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường; đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh; chủ thể của pháp luật kinh tế.
  • Cung cấp cho SV những nhận thức cơ bản về một số loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, hợp tác xã.
  • SV còn được tìm hiểu về hợp đồng mua bán hàng hoá trong thương mại, luật phá sản và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại.

  • Môn học này nhằm giới thiệu những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật: Nguồn gốc, bản chất, chức năng, các đặc trưng của nhà nước và pháp luật.
  • Cung cấp cho SV những nhận thức cơ bản để hành vi nào là hành vi vi phạm pháp luật, việc thực hiện pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cũng như các vấn đề về pháp chế XHCN, nhà nước pháp quyền.
  • SV còn được tìm hiểu một số ngành luật cơ bản: Luật Hiến pháp, Luật hành chính, Luật dân sự, Luật lao động, các ngành luật tố tung; Tố tụng hành chính, Tố tụng dân sự, Tố tụng hình sự.