• Nhắc lại được khái niệm Quản trị nguồn nhân lực, các chức năng của Quản trị NNL và vai trò của Phòng nhân sự.
  • Nêu được tiến trình phân tích công việc.
  • Nêu được các bước của quy trình hoạch định nguồn nhân lực.
  • Nêu được các bước của tuyển mộ, tuyển chọn nguồn nhân lực.
  • Nêu được tiến trình đào tạo.
  • Nêu được tiến trình đánh giá thành tích công tác.
  • Nêu được các hình thức trả công lao động.
 • Trang bị cho sinh viên hệ thống cơ sở lý thuyết cơ bản về quản trị.
  Cụ thể:
  • Trình bày được các khái niệm về tổ chức, quản trị và nhà quản trị.
  • Những kĩ năng và năng lực cần thiết của nhà quản trị.
  • Các quan điểm quản trị khác nhau và phân biệt giữa chúng.
  • Các môi trường của tổ chức và mục tiêu của sự phân tích môi trường đối với doanh nghiệp.
  • Các chức năng cơ bản của nhà quản trị.