• Môn học trang bị cho SV hiểu được ứng dụng của điều khiển tự động trong thực tế sản xuất và tầm quan trọng của nó. Các phương pháp điều khiển hiện nay, các ví dụ minh họa; Biết mô tả toán học bằng các phương pháp như: Phương trình vi phân, Hàm truyền, Phương trình không gian trạng thái; Biết cách phân tích đánh giá chất lượng và tính ổn định của hệ thống; Biết cách tính toán các thông số điều khiển đối tượng: PI,PD, PID; Vẽ các đường đặt tính theo phương pháp Bode, Nyquist... , Biết rút gọn các sơ đồ khối và tính toán các thông số tối ưu cho hệ thống điều khiển.
  • Hệ thống điều khiển khí nén & thủy lực bao gồm các phần tử điều khiển và cơ cấu chấp hành được kết nối với nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để thực hiện những nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra

  • Matlab là một công cụ rất mạnh về toán học, nó có thể làm việc với gần như tất cả các môi trường, thư viện toán học. Bên cạnh đó, Đây cũng là một công cụvô cùng hưu ích cho việc thiết kế, phân tích đánh giá một hệ thống điều khiển tự động