• Học phần cung cấp cho sinh viên kỹ năng tạo lập chứng từ, lên các sổ sách, báo cáo có liên quan đến quá trình lưu chuyển hàng hàng hóa, để xác định kết quả hoạt động kinh doanh, kê khai được thuế GTGT.

  • Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về phương pháp hạch kế toán: Kế toán Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; Kế toán Tài sản cố định; Kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương . Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể nắm vững và thực hành thành thạo các nghiệp vụ của các phần hành kế toán trên, đồng thời có thể ứng dụng lập chứng từ và lập bảng phân bổ khấu hao TSCĐ , bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương một cách thành thạo khi ra trường.
  • Học phần cung cấp cho sinh viên kỹ năng tạo lập chứng từ lên các sổ sách có liên quan tại 3 phần hành kế toán trong thực tế: Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố đinh, Kế toán bất động sản đầu tư.
  • Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về phương pháp hạch kế toán: Kế toán Vồn bằng tiền và các khoản ứng trước, Kế toán các hoạt động tài chính và hoạt động khác, Kế toán các khoản thanh toán Phải thu - Phải trả, Kế toán Nguồn vốn chủ sở hữu để vận dụng một cách thành thạo vào công tác kế toán tại các doanh nghiệp sau khi ra trường.

  • Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về phương pháp kế toán các phần hành kế toán sau: Kế toán lưu chuyển hàng hóa, Kế toán hoạt động xuất nhập khẩu, Kế toán đầu tư XDCB. Với khối lượng kiến thức này sinh viên có thể vận dụng một cách thành thạo để đảm nhận các vị trí công việc kế toán như : kế toán lưu chuyển hàng hóa, kế toán xuất nhập khẩu, Kế toán đầu tư XDCB, kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù quy mô lớn hay nhỏ cũng cần thiết phải có những nhân viên kế toán này.

  • Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên: Hiểu được những kiến thức cơ bản, nền tảng về nguyên lý kế toán làm cơ sở cho sinh viên học các môn kế toán chuyên ngành. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận nguyên lý của hạch toán kế toán như bản chất, đối tượng của kế toán. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp đo lường và phương pháp tổng hợp - cân đối để nghiên cứu đối tượng của kế toán...

  • Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thuế, kỷ năng tính toán các loại thuế, nắm được các quy trình kê khai và nộp các loại thuế, lập các bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra vào các tờ khai thuế.

  • Môn học này trang bị cho sinh viên hệ thống cơ sở lý thuyết và phương pháp luận về kinh tế vi mô. Môn học này giúp sinh viên tiếp cận với các qui luật, nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế với các sự kiện kinh tế thông qua mô hình. Từ đó, có thể hiểu được hành vi ra quyết định của các cá nhân, doanh nghiệp trong nền kinh tế & vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường