• Học phần Microsoft Project sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về việc lập cũng như quản lý một dự án bao gồm phân bổ các nguồn lực như nhân lực, nguồn vốn, thời gian bằng phần mềm... Từ đó có đề ra kế hoạch, kiểm soát và thực hiện dự án một cách hiệu quả. Học phần được thiết kế và biên soạn theo hướng lý thuyết kết hợp thực hành, ví dụ minh họa, tình huống thực tế và bài tập để sinh viên không chỉ nắm những nguyên tắc mà áp dụng nó với thực tế công tác sau này.
  • Học phần quản trị dự án sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về việc lập và thẩm định cũng như quản lý một dự án bao gồm phân bổ các nguồn lực như nhân lực, nguồn vốn, thời gian... Từ đó có đề ra kế hoạch, kiểm soát và thực hiện dự án một cách hiệu quả. Học phần được thiết kế và biên soạn theo hướng lý thuyết, ví dụ minh họa, tình huống thực tế và bài tập để sinh viên không chỉ nắm những nguyên tắc mà áp dụng nó với thực tế công tác sau này.
  • Môn học kinh tế vĩ mô nghiên cứu hành vi của toàn bộ nền kinh tế, bao gồm sự tăng trưởng sản suất và tiêu dùng, xu hướng của giá, lãi suất, việc làm, tỷ lệ thất nghiệp và các yếu tố bên ngoài quốc gia có thể ảnh hưởng tới sự biến động hàng hóa, dịch vụ và tiền.
  • Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức về nghiệp vụ thương lượng trong kinh doanh, cách tổ chức thương lượng, các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp trong thương lượng. Sinh viên sẽ được nghiên cứu về lý thuyết lẫn thực hành với những kinh nghiệm thực tiễn sinh động qua các cuộc thương lượng điển hình trong kinh doanh để xác định một ý thức rỏ ràng về nhu cầu tự rèn luyện kỹ thuật - nghệ thuật thương lượng.