• Học phần này cung cấp các kiến thức về hành vi ở cấp độ vi mô và vĩ mô của các thành phần trong nền kinh tế và của toàn bộ nền kinh tế. Môn học gồm những nội dung chính như : Cung cầu hàng hóa, cân bằng thị trường, hàng vi người tiêu dùng, hành vi của doanh nghiệp, các loại thị trường, vai trò của chính phủ trong các loại thị trường. Bên cạnh đó học phần còn cung cấp các kiến thức về hành vi của toàn bộ nền kinh tế (kinh tế vĩ mô) gồm sự tăng trưởng sản suất và tiêu dùng, xu hướng của giá, lãi suất, việc làm, tỷ lệ thất nghiệp và các yếu tố bên ngoài quốc gia có thể ảnh hưởng tới sự biến động hàng hóa, dịch vụ và tiền. Chính phủ có thể tác động lên nền kinh tế vĩ mô thông qua các chính sách về thuế, chi tiêu chính phủ, các hoạt động đầu tư công và nợ quốc gia, cũng như sự kiểm soát của ngân hàng trung ương đối với cung tiền.
  • Học phần Quản trị chất lượng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng bao gồm những nội dung chủ yếu sau:Các quan điểm về chất lượng,mô hình chi phí chất lượng,nội dung của quản lý chất lượng toàn diện,trình bày các kỹ thuật kiểm soát quá trình bằng thống kê,đánh giá chất lượng,các nguyên lý cơ bản của một hệ thống quản lý chất lượng và một số tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng phổ biến hiện nay.
  • Môn học kinh tế vĩ mô nghiên cứu hành vi của toàn bộ nền kinh tế, bao gồm sự tăng trưởng sản suất và tiêu dùng, xu hướng của giá, lãi suất, việc làm, tỷ lệ thất nghiệp và các yếu tố bên ngoài quốc gia có thể ảnh hưởng tới sự biến động hàng hóa, dịch vụ và tiền. Chính phủ có thể tác động lên nền kinh tế vĩ mô thông qua các chính sách về thuế, chi tiêu chính phủ, các hoạt động đầu tư công và nợ quốc gia, cũng như sự kiểm soát của ngân hàng trung ương đối với cung tiền. Môn kinh tế vĩ mô nghiên cứu các biến động dài hạn của sản lượng và mức giá, các điều chỉnh ngắn hạn của cả nền kinh tế đối với các cú sốc bên ngoài và bên trong.
  • Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức về phân tích đàm phán thương lượng, quản lý xung đột, cách tổ chức thương lượng, các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp trong thương lượng. Sinh viên sẽ được nghiên cứu về lý thuyết lẫn thực hành với những kinh nghiệm thực tiễn sinh động qua các cuộc thương lượng điển hình trong kinh doanh để xác định một ý thức rỏ ràng về nhu cầu tự rèn luyện kỹ thuật - nghệ thuật thương lượng và quản lý xung đột.
  • Học phần quản trị dự án sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về việc lập và thẩm định cũng như quản lý một dự án bao gồm phân bổ các nguồn lực như nhân lực, nguồn vốn, thời gian... Từ đó có đề ra kế hoạch, kiểm soát và thực hiện dự án một cách hiệu quả. Học phần được thiết kế và biên soạn theo hướng lý thuyết, ví dụ minh họa, tình huống thực tế và bài tập để sinh viên không chỉ nắm những nguyên tắc mà áp dụng nó với thực tế công tác sau này.
  • Môn học kinh tế vĩ mô nghiên cứu hành vi của toàn bộ nền kinh tế, bao gồm sự tăng trưởng sản suất và tiêu dùng, xu hướng của giá, lãi suất, việc làm, tỷ lệ thất nghiệp và các yếu tố bên ngoài quốc gia có thể ảnh hưởng tới sự biến động hàng hóa, dịch vụ và tiền.
  • Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức về nghiệp vụ thương lượng trong kinh doanh, cách tổ chức thương lượng, các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp trong thương lượng. Sinh viên sẽ được nghiên cứu về lý thuyết lẫn thực hành với những kinh nghiệm thực tiễn sinh động qua các cuộc thương lượng điển hình trong kinh doanh để xác định một ý thức rỏ ràng về nhu cầu tự rèn luyện kỹ thuật - nghệ thuật thương lượng.