• You are offered a variety of interesting activities in which you discuss the topic regarding business (such as: socializing at work, company structure and culture, marketing and advertising, job recruitment and job satisfaction) and exchange ideas about it. Additionally, you will develop essential business communication skills, for instance making presentations, taking part in meetings and using English in social situations.
 • Tập bài giảng này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về Quản Trị Tài Chính và minh họa các ứng dụng của chúng trong thực tế; và hiểu được các vấn đề này sẽ là một phần quan trọng cho các bạn sinh viên thuộc chuyên ngành kinh tế, thương mại và quản trị.
 • Trang bị cho sinh viên hệ thống cơ sở lý thuyết cơ bản về quản trị. Cụ thể:
  · Trình bày được các khái niệm về tổ chức, quản trị và nhà quản trị.
  · Những kĩ năng và năng lực cần thiết của nhà quản trị.
  · Các quan điểm quản trị khác nhau và phân biệt giữa chúng.
  · Các môi trường của tổ chức và mục tiêu của sự phân tích môi trường đối với doanh nghiệp.
  · Các chức năng cơ bản của nhà quản trị.