• Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 5 bài trong giáo trình Get Ready for IELTS Writing, Pre-intermediate A2+. Các bài học có các chủ đề đa dạng và thiết thực giúp người học luyện tập kỹ năng phân tích và mô tả một biểu đồ đường, một biểu đồ hình tròn, một biểu đồ hình cột và một bảng biểu.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 45 tiết. Các đơn vị bài học trong giáo trình Mission IELTS 2 được sắp xếp từ bài 1 đến bài 6. Các bài học có cấu trúc đa dạng tập trung vào từ vựng,tập trung vào ngữ pháp, tập trung vào kỹ năng, tập trung vào các dạng đề thi IELTS thường gặp, mỗi unit tập trung vào một kỹ năng nhằm giúp người học đi sâu phát triển được đồng đều 4 kĩ năng nhằm đạt chuẩn đầu ra IELTS 6.0.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 10 bài trong giáo trình Reading for IELTS: bài 1-10. Các bài học có các chủ đề đa dạng và thiết thực giúp người học luyện tập kỹ năng đọc hiểu.