• Phương pháp tính là bộ môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán, nó cung cấp các phương pháp giải cho những bài toán trong thực tế mà không có lời giải chính xác. Môn học này là cầu nối giữa toán học lý thuyết và các ứng dụng của nó trong thực tế. Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp tính, bao gồm sai số, giải gần đúng phương trình, giải hệ phương trình đại số tuyến tính, nội suy, phương pháp bình phương bé nhất, tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định.
  • Môn học này bao gôm 2 phần: xác suất và thống kê.
  • Môn học này giảng dạy cho sinh viên khối ngành kinh tế.
    Nội dung môn học này gồm 2 phần: Đại số: gồm ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính. Giải tích: gồm hàm số 1 biến, hàm số nhiều biến, giới hạn, đạo hàm, vi phân, tích phân.
  • Môn học này cung cấp các kiến thức về hàm số 1 biến số như giới hạn, sự liên tục, đạo hàm, tích phân; chuỗi, phương trình vi phân.
  • Nội dung môn học này bao gồm: ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian vectơ.

  • Làm việc nhóm là một trong những kỹ năng cần thiết giúp sinh viên trong học tập lẫn trong công việc và cuộc sống. Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về làm việc nhóm, sự cần thiết của việc làm nhóm và cách để làm việc và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình làm việc nhóm.

  • Nội dung chính của môn học bao gồm các kiến thức: Giới hạn, liên tục, đạo hàm, tích phân bất định, xác định, tích phân suy rộng của hàm một biến. Đạo hàm riêng, vi phân, cực trị không điều kiện của hàm nhiều biến. Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính.