• Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về loại đất đá, thành phần tính chất, phân biệt một số loại đất đá ngoài hiện trường và các đặc điểm xây dựng của chúng, đánh giá được các hiện tượng địa chất công trình động lực và các phương pháp khảo sát địa chất công trình làm cơ sở cho công tác quy hoạch, thiết kế thi công, khai thác, bảo vệ công trình và cảnh quan môi trường xây dựng.

  • Môn học giới thiệu các vấn đề về cơ học đất trong công trình xây dựng, cụ thể: Quá trình hình thành đất xây dựng; Các tính chất vật lý và cơ học cơ bản của đất xây dựng ; Phân loại đất xây dựng; Phân bố ứng suất trong đất; Biến dạng và lún của đất; Áp lực đất lên tường chắn và công trình ngầm

  • Học phần “Thí nghiệm địa cơ kỹ thuật” nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về loại đất đá, thành phần tính chất, phân biệt một số loại đất đá ngoài hiện trường và các đặc điểm xây dựng của chúng, đánh giá được các hiện tượng địa chất công trình động lực và các phương pháp khảo sát địa chất công trình làm cơ sở cho công tác quy hoạch, thiết kế thi công, khai thác, bảo vệ công trình và cảnh quan môi trường xây dựng.

    • SV nắm được các khái niệm cơ bản về tính toán nền - móng và kết cấu công trình theo các trạng thái giới hạn.
    • Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về nền thiên nhiên, nền nhân tạo, các loại móng thông dụng
    • Biết thiết kế, cấu tạo các loại móng thông dụng
    • Biết các biện pháp xử lý nền đất yếu