• Học phần Thực hành KTTC1 cung cấp cho sinh viên những Kỹ năng cơ bản : Kỹ năng lập chứng từ, Kỹ năng lập sổ kế toán. Với khối lượng kiến thức này sinh viên có thể vận dụng một cách thành thạo để đảm nhận các vị trí công việc kế toán như : Kế toán vật tư, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tiền lương – các khoản trích theo lương, Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù quy mô lớn hay nhỏ cũng cần thiết phải có những nhân viên kế toán này. Vì vậy học phần rất thiết thực và bổ ích đối với sinh viên.
  • Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực hành phân tích báo cáo tài chính từ đó thiết kế các chỉ tiêu, lập báo cáo phân tích, đưa ra những nhận định tài chính qua đó hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện trên báo cáo tài chính. Giúp sinh viên đánh giá được sức mạnh tài chính, những tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, những rủi ro trong tương lai cũng như triển vọng của doanh nghiệp để từ đó đề ra các giải pháp quản lý tốt hơn trong thực tế công việc phân tích tài chính sau khi ra trường

  • Môn học kế toán tài chính 1 là môn chuyên ngành vận dụng hệ thống phương phápkhoa học của hạch toán kế toán để nghiên cứu Về nội dung, nguyên tắc và phương pháp định khoản và lập chứng kế toán thông qua kiến thức được tổng quát ở 3 chương.

  • Học phần Phân tích tài chính cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về đọc và phân tích báo cáo tài chính từ đó hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện trên báo cáo tài chính. Nắm chắc được các phương pháp, kỹ thuật đánh giá tài chính và phương pháp vận dụng tốt trong thực tiễn. Qua đó, sinh viên đánh giá được sức mạnh tài chính, những tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, những rủi ro trong tương lai cũng như triển vọng của doanh nghiệp để từ đó đề ra các giải pháp quản lý tốt hơn trong thực tế công việc phân tích tài chính sau khi ra trường.