• Học phần Thực hành KTTC1 cung cấp cho sinh viên những Kỹ năng cơ bản : Kỹ năng lập chứng từ, Kỹ năng lập sổ kế toán. Với khối lượng kiến thức này sinh viên có thể vận dụng một cách thành thạo để đảm nhận các vị trí công việc kế toán như : Kế toán vật tư, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tiền lương – các khoản trích theo lương, Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù quy mô lớn hay nhỏ cũng cần thiết phải có những nhân viên kế toán này. Vì vậy học phần rất thiết thực và bổ ích đối với sinh viên.

  • Học phần Phân tích tài chính cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về đọc và phân tích báo cáo tài chính từ đó hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện trên báo cáo tài chính. Nắm chắc được các phương pháp, kỹ thuật đánh giá tài chính và phương pháp vận dụng tốt trong thực tiễn. Qua đó, sinh viên đánh giá được sức mạnh tài chính, những tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, những rủi ro trong tương lai cũng như triển vọng của doanh nghiệp để từ đó đề ra các giải pháp quản lý tốt hơn trong thực tế công việc phân tích tài chính sau khi ra trường.

  • Học phần Kế toán quản trị cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về các phươngpháp kế toán quản trị như: Phân loại chi phí, ước lượng chi phí, Lập báo cáo lãi lỗ theo nhiều phương pháp, Sử dụng đồ thị xác định doanh thu là lợi nhuậnhòa vốn, Phân tích CVP ra quyết định kinh doanh, Lập kế hoạch, dự toán về chiphí, doanh thu, vốn bằng tiền, Xây dựng giá bán.

  • Môn học kế toán tài chính 1 là môn chuyên ngành vận dụng hệ thống phương phápkhoa học của hạch toán kế toán để nghiên cứu Về nội dung, nguyên tắc và phương pháp định khoản và lập chứng kế toán thông qua kiến thức được tổng quát ở 3 chương.

  • Trang bị những kiến thức lí luận cơ bản về các nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp: Xác định giá trị thời gian của tiền. Đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư, xác định cơ cấu nguồn vốn tối ưu, quản trị tài sản, quản trị nguồn vốn, phân tích và dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp....

  • Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên: Kiến thức cơ bản về bản chất, vai trò, đối tượng, nhiệm vụ và công tác kế toán tài chính của doanh nghiệp; Nắm được nội dung kế toán tài chính doanh nghiệp (kế toán vồn bằng tiền và các khoản ứng trước, Kế toán các hoạt động tài chính và hoạt động khác, Kế toán các khoản thanh toán Phải thu - Phải trả, Kế toán Nguồn vốn chủ sở hữu)