• Sau khi học môn học này sinh viên nắm được các vấn đề cơ bản sau:
  - Các khái niệm và thuật ngữ cơ bản của thống kê học và vận dụng vào kinh tế.
  - Vai trò của nghiên cứu thống kê trong quản lý kinh tế vi mô và vĩ mô.
  - Quá trình nghiên cứu thống kê trong kinh tế.
  - Các phương pháp thống kê phổ biến áp dụng trong kinh tế.
  - Sinh viên biết ứng dụng những kiến thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh tế của ngành và doanh nghiệp.
 • Khóa học này nhằm giới thiệu các vấn đề sau đây:
  • Các khái niệm và thuật ngữ cơ bản của thống kê du lịch, vận dụng vào công tác phân tích và quản lý dữ liệu
  • Vai trò của nghiên cứu thống kê du lịch trong quản lý kinh tế vi mô và vĩ mô.
  • Quá trình nghiên cứu thống kê du lịch
  • Các phương pháp thống kê phổ biến áp dụng trong kinh tế.
  • Sinh viên biết ứng dụng những kiến thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh tế của ngành du lịch và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

 • Ứng dụng của thống kê trong kinh doanh là rất rộng rãi và thường xuyên nhưng có thể chia thành hai mảng lớn là:

  • Mô tả tóm tắt một khối lượng lớn dữ liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh như: khách hàng, nhu cầu thị trường, sản phẩm, giá cả, chính sách Marketing, thị phần, lao động…Nhờ đó, làm bộc lộ bản chất của hiện tượng nghiên cứu.
  • Đưa ra các suy luận thống kê như ước lượng, kiểm định các giả thuyết, dự đoán các hiện tượng số lớn có liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở lấy mẫu để giảm tối đa thời gian và chi phí nhằm bảo đảm tính kịp thời và hiệu quả trong kinh doanh.