• Học phần cung cấp cho sinh viên những Kỹ năng cơ bản : Kỹ năng lập chứng từ, Kỹ năng lập sổ kế toán. Với khối lượng kiến thức này sinh viên có thể vận dụng một cách thành thạo để đảm nhận các vị trí công việc kế toán như : Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước; kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác; kế toán phải thu, phải trả; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù quy mô lớn hay nhỏ cũng cần thiết phải có những nhân viên kế toán này. Vì vậy học phần rất thiết thực và bổ ích đối với sinh viên
  • Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về phương pháp kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Học phần này cung cấp kiến thức, kỹ năng làm kế toán trên phần mềm kế toán Misa, đây là một phần mềm được áp dụng phổ biến tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Phần mềm này hỗ trợ hiệu quả cho các kế toán viên trong việc thực hiện các công việc kế toán, giúp rút ngắn thời gian lập các báo cáo.
  • Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về phương pháp hạch kế toán: Kế toán Vồn bằng tiền và các khoản ứng trước, Kế toán các hoạt động tài chính và hoạt động khác, Kế toán các khoản thanh toán Phải thu - Phải trả, Kế toán Nguồn vốn chủ sở hữu để vận dụng một cách thành thạo vào công tác kế toán tại các doanh nghiệp sau khi ra trường.

  • Môn học kế toán hành chính sự nghiệp giúp sinh viên biết được thế nào là một đơn vị hành chính sự nghiệp. Sinh viên hiểu và biết cách hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

  • Cung cấp kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản đầu tư, kế toán các khoản thanh toán (phải thu, phải trả), kế toán nguồn vốn - quỹ, kế toán nguyên vật liệu, kế tài sản cố định, kế toán tiền lương - các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm - tiêu thụ - xác định kết quả kinh doanh, kế toán thuế để thực hiện trong công tác kế toán tại các vị trí công tác kế toán.

  • Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về phương pháp hạch kế toán: Kế toán Vồn bằng tiền và các khoản ứng trước, Kế toán các hoạt động tài chính và hoạt động khác, Kế toán các khoản thanh toán Phải thu - Phải trả, Kế toán Nguồn vốn chủ sở hữu để vận dụng một cách thành thạo vào công tác kế toán tại các doanh nghiệp sau khi ra trường.