• Khi học xong môn này, sinh viên lĩnh hội và phải làm được:
  • Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính.
  • Phân loại được các loại chi phí và ước lượng được chi phí
  • Phân bổ được các loại chi phí cho các đối tượng sử dụng.
  • Phân tích điểm hoà vốn: Sản lượng; doanh thu và thời gian.
  • Sử dụng thành thạo kỹ thuật phân tích CVP, để cung cấp thông tin chính xác cho việc ra quyết định kinh doanh của Ban lãnh đạo công ty.
  • Lập được các dự toán phục vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vị
 • Sau khi học xong Học phần này kết hợp với Học phần Kế toán máy, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công việc của một nhân viên kế toán phần hành trong doanh nghiệp: Kế toán giá thành, kế toán bán hàng, kế toán tổng hợp
 • Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về phương pháp kế toán các phần hành kế toán sau: Kế toán tổng hợp CHI PHÍ SẢN XUẤT, Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Với khối lượng kiến thức này sinh viên có thể vận dụng một cách thành thạo để đảm nhận các vị trí công việc kế toán như : Kế toán giá thành, kế toán bán hàng, kế toán tổng hợp.

 • Giúp sinh viên tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin vào xử lý nghiệp vụ kế toán, sẵn sàng thích ứng với công việc kế toán trong các đơn vị sau này. Học phần cung cấp kiến thức rất cơ bản, thực tế, có tính khái quát cao, được trình bày khoa học, dễ tiếp thu.
 • Môn học này sẽ giúp sinh viên có khả năng tổ chức các phần hành kế toán trong doanh nghiệp như phần hành quản lý công nợ, phần hành hàng tồn kho, phần hành kế toán vốn bằng tiền ... và tự tổ chức các hình thức kế toán trên máy tính bằng phần mềm Excel. Đồng thời hướng dẫn sinh viên cách sử dụng và lập báo cáo thuế trên phần mềm HTKK.