• Khóa học này được biên soạn nhằm giảng dạy và thực hành trong 15 tiết bao gồm 3 bài 4, 5 và 6 được trích từ giáo trình bắt buộcComplete for IELTS Band 4-5. Các bài học có các chủ đề đa dạng phù hợp cho việc phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết tiếng Anh nhằm giúp người học có thể sử dụng các kỹ năng tiếng Anh một cách thành thạo hơn và có thể đạt chuẩn đầu ra của học phần.