Các danh mục con
Lê Thị Kim Tuyết
Nguyễn Thị Tố Châu
Đặng Thị Kim Thoa
Nguyễn Thị Thu Phương
Từ Thị Hải Yến
Phạm Thị Thu Ba
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Phan Trần Kiều Dung
Trần Thị Trang Châu
Ngô Thị Sa Ly
Trịnh Đình Hậu
Nguyễn Thị Hà
Bùi Văn Viễn
Phạm Thị Tâm
Đinh Thị Thi
Nguyễn Thúy Nga
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thanh Linh
Nguyễn Khoa Tuấn
Lê Thị Huệ
Nguyễn Thị Lệ Thủy
Lê Thị Thanh Lai
Trần Thị Mai
Lê Nguyễn Duy Hùng

  • Môn học Lý luận nhà nước và pháp luật là một môn học bắt buộc chung trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật. Lý luận nhà nước và pháp luật là khoa học pháp lý cơ bản có tính chất phương pháp luận nhằm trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật để có thể tiếp cận với các môn khoa học khác cũng như tiếp cận các vấn đề, hiện tượng pháp lý – xã hội nói chung.

    Về tổng thể, nội dung môn học được chia thành 3 phần chính sau đây:

    - Phần Nhập môn với các nội dung chủ yếu về vị trí vai trò, đối tượng, phương pháp luận của Lý luận Nhà nước và pháp luật trong hệ thống các khoa học xã hội và pháp lý. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, phương hướng phát triển của ngành khoa học;

    - Phần Lý luận Nhà nước: phân tích các khái niệm cơ bản bản về nhà nước, các quan điểm khác nhau về nguồn gốc, bản chất nhà nước, vai trò, chức năng bộ máy nhà nước, các mối liên hệ của nhà nước, các kiểu và hình thức Nhà nước vv. Nội dung môn học có chủ đề Nhà nước pháp quyền và hệ thống chính trị. Lý luận nhà nước bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    - Lý luận Pháp luật gồm các vấn đề cơ bản sau đây: sự hình thành, phát triển của pháp luật, các trường phái pháp luật; các khái niệm cơ bản về pháp luật, vai trò, giá trị, các mối liên hệ của pháp luật, hình thức, nguồn pháp luật; kiểu lịch sử của pháp luật, quy phạm và quan hệ pháp luật, ý thức pháp luật; pháp chế; thực hiện và áp dụng luật; hệ thống pháp luật; xây dựng pháp luật; cơ chế điều chỉnh pháp luật, tổng quan về các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới.