• Học phần Writing 1 Được giảng dạy trong 30 tiết. Nội dung gồm 5 đơn vị bài học. Các bài học xoay quanh việc luyện kỹ năng viết câu cho sinh viên. Học phần chú trọng cung cấp các mẫu câu cơ bản, phân tích các loại câu khác nhau nhắm giúp sinh viên phát triển kỹ năng viết câu của mình.
  • Học phần này được giảng dạy trong 15 tiết gồm 4 đơn vị bài học. Các bài học chú trọng phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết theo định hướng IELTS. Học phần này giúp sinh viên luyện các đề thi IELTS tại lớp và ở nhà.
  • Học phần Reading 4 được giảng dạy trong 30 tiết cho sinh viên chuyên ngữ. Nội dung giảng dạy bao gồm 10 bài với các chủ đề đa dạng và các dạng bài tập đọc hiểu khác nhau. Mỗi bài được dạy trong 3 tiết.