Các danh mục con
Nguyễn Lê Hoàng
Hà Thị Ngọc Loan
Nguyễn Ngọc Quan
Lê Viết Vĩnh
Trần Minh Hổ
Đinh Hoàng Cẩm Lệ
Lê Thị Thanh Nga
Lê Long Hải
Đỗ Hoàng Ngân Mi
Nguyễn Tuấn
Nguyễn Xuân Thôi
Trần Thanh
Đỗ Công Ngôn
Nguyễn Văn Nhận