Các danh mục con
Nguyễn Lê Hoàng
Hà Thị Ngọc Loan
Nguyễn Ngọc Quan
Lê Viết Vĩnh
Trần Minh Hổ
Đinh Hoàng Cẩm Lệ
Lê Thị Thanh Nga
Trần Hoàng Vũ
Lê Long Hải
Đỗ Hoàng Ngân Mi
Nguyễn Tuấn
Nguyễn Xuân Thôi
Trần Thanh
Đỗ Công Ngôn
Nguyễn Văn Nhận
Nguyễn Minh Trí
Trần Kim Hòa
Nguyễn Thanh Tuyết Hoa
Nguyễn Đăng Mẫn
Nguyễn Mạnh Thắng
Trương Xuân Dũng
Phạm Thượng Hàn
Trần Thị Hồng
Nguyễn Mạnh Hà
Trần Ngọc Do
Nguyễn Thị Diệu Hương
Trần Duy Chung
Võ Thị Hương
Trần Thanh Hà
Trương Đình Châu
Trần Anh Tuấn
Nguyễn Trọng Tuấn
Cao Thanh Trung
Nguyễn Hữu Nguyên
Phạm Châu
Trương Đình Nhơn