• Khóa học này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 12 bài trong Bài giảng nội bộ Writing skill 3, được biên soạn dựa trên giáo trình bắt buộc Introduction to Academic Writing. Các bài học có các chủ đề đa dạng phù hợp cho việc dạy viết tiếng Anh nhằm giúp người học có thể nắm được khái niệm cơ bản về đoạn văn, phát triển ý tưởng cho đoạn văn, viết câu chủ đề, câu phát triển và câu kết luận của đoạn văn. Ngoài ra, sinh viên có thể viết đoạn văn nêu ví dụ, đoạn văn nhân quả, đoạn văn so sánh và tương phản, đoạn văn trình bày ý kiến, quan điểm.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 09 bài trong Bài giảng nội bộ Listening Skill 1, dựa vào giáo trình chính Basic Tactics for Listening, Oxford University Press. Các bài được bố cục đa dạng, dễ hiểu, chú trọng phát triển kỹ năng nghe ý chính và thông tin chi tiết.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 09 bài trong bài giảng nội bộ Listening Skill 4, dựa trên giáo trình chính thống Get ready for IELTS Listening. Các bài được bố cục đa dạng, dễ hiểu, chú trọng phát triển kỹ năng nghe ý chính và thông tin chi tiết