• Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 60 tiết bao gồm 04 đơn vị bài học trong giáo trình Solutions, Elementary. Các bài học có cấu trúc đa dạng, dễ hiểu, chú trọng phát triển 4 kỹ năng nghe, nói,đọc, viết, phát triển vốn từ vựng và rèn kiến thức ngữ pháp căn bản cho sinh viên.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết. Các đơn vị bài học trong bài giảng nội bộ được sắp xếp từ bài 1 đến bài 10. Các bài học có cấu trúc đa dạng đan xen giữa nghe và nói nhằm giúp người học phát triển được kỹ năng giao tiếp.
  • Các bài học có các chủ đề đa dạng phù hợp cho việc dạy viết tiếng Anh nhằm giúp người học có thể nắm được khái niệm cơ bản về đoạn văn, phát triển ý tưởng cho đoạn văn, viết câu chủ đề, câu phát triển và câu kết luận của đoạn văn. Ngoài ra, sinh viên có thể viết đoạn văn nêu ví dụ, đoạn văn nhân quả, đoạn văn so sánh và tương phản, đoạn văn trình bày ý kiến, quan điểm.
  • Các bài học có các chủ đề đa dạng phù hợp cho việc phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết tiếng Anh nhằm giúp người học có thể sử dụng các kỹ năng tiếng Anh một cách thành thạo hơn và có thể đạt chuẩn đầu ra của học phần (3.5 điểm IELTS).
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 14 bài trong giáo trình Basic Tactics for Listening, Oxford University Press. Các bài được bố cục đa dạng, dễ hiểu, chú trọng phát triển kỹ năng nghe ý chính và thông tin chi tiết.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 10 bài trong giáo trình nội bộ Listening Skill 4. Các bài được bố cục đa dạng, dễ hiểu, chú trọng phát triển kỹ năng nghe ý chính và thông tin chi tiết.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Các đơn vị bài học trong giáo trình nội bộ được sắp xếp từ bài 1 đến bài 3. Các bài học có cấu trúc đa dạng giúp người học phát triển được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm đạt chuẩn đầu ra 450 điểm TOEIC.

  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 60 tiết bao gồm 06 bài trong giáo trình Face2Face (Students ' book and workbook): bài 7, 8, 9, 10, 11, 12. Các bài được bố cục đa dạng, dễ hiểu, chú trọng phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.