• Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng;
  • Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên;
  • Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.
  • Nêu được khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở, nguồn gốc hình thành của TT HCM. Qua đó khẳng định sự ra đời của TT HCM là một tất yếu khách quan.
  • Nhắc lại được các giai đoạn hình thành và phát triển của TT HCM.
  • Thấy được nội dung, bản chất cách mạng, khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng HCM.
  • Liệt kê được các giá trị tư tưởng, lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tang tư tưởng lý luận cách mạng thế giới của thời đại