• Do hoạt động thực tiễn của các doanh nghiệp luôn biến động để phù hợp với cơ chế thị trường và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh mọi hoạt động của doanh nghiệp luôn thay đổi. Điều này kéo theo sự thay đổi những quy định về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp. Chính vì thế, việc luôn theo dõi và cập nhật thay đổi những quy định của Nhà nước cũng là một yêu cầu của môn học này.
  • Môn học cung cấp các kiến thức và kỹ năng về văn bản, công tác soạn thảo văn bản. Bao gồm các kiến thức cơ bản: khái niệm văn bản; phân loại văn bản quản lý nhà nước, các kỹ năng cơ bản để soạn thảo văn bản.... Đồng thời, môn học còn cung cấp những kiến thức chuyên sâu về văn bản quản lý nhà nước như: thẩm quyền ban hành văn bản theo pháp luật hiện hành, vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước, quy trình soạn thảo và thể thức văn bản quản lý nhà nước, các mẫu văn bản cần thiết và kỹ thuật quản lý văn bản….
  • Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lý luận và phương pháp công tác lưu trữ. Thông qua môn học này sinh viên sẽ nắm vững các cơ sở lý luận và phương pháp thực hiện công tác lưu trữ trong thực tế các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Giúp Sinh viên hiểu rõ vai trò, vị trí, ý nghĩa và tác dụng của tài liệu lưu trữ, từ đó có nhận thức đúng đắn trong việc thực hiện công tác này trong hoạt động học cũng như thực tế sau này.

  • Trang bị cho sinh viên kiến thức về đặc điểm tổ chức và hoạt động, cơ cấu tổ chức quản lý của các loại hình doanh nghiệp Việt Nam; những nguyên tắc và phươngpháp tổ chức công tác văn thư lưu trữ của doanh nghiệp.

  • Trang bị cho học sinh sinh viên những kiến thức cơ bản về tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ; phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ, cụ thể như: Phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu; Thu thập, bổ sung tài liệu;Thống kê tài liệu; Chỉnh lý tài liệu và Bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ.

  • Môn học cung cấp những kiến thức căn bản của học phần Lý luận và thực tiễn công tác văn thư. Các kiến thức lý thuyết được lồng ghép với thực hành giúp sinh viên có những hình dung căn bản về Công tác văn thư, cần phải tiến hành các bước như thế nào để có thể tổ chức, quản lý văn bản đi – đến; Lập hồ sơ và Quản lý sử dụng con dấu hiệu quả.
    • Trang bị cho sinh viên những kiến thức về hệ thống khái niệm, quy trình nghiệp vụ về công tác quản trị văn phòng trong các cơ quan như: lên chương trình, lập kế hoạch, tổ chức cho các cuộc họp, hội thảo, các buổi lễ, các chuyến đi công tác cho cơ quan, lãnh đạo…
    • Trang bị cho học sinh, sinh viên hệ thống kiến thức về lý luận và thực tiễn công tác quản trị văn phòng ở Việt Nam hiện nay. Bao gồm hệ thống các khái niệm, nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình … về công tác quản trị văn phòng .
  • Môn học trang bị cho người học những phương pháp và kỹ năng quản trị văn phòng như tổ chức bộ máy làm việc, tổ chức nhân sự trong văn phòng, điều hành hoạt động của văn phòng và kiểm tra hoạt động của văn phòng. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng.