• Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
  • Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
 • Môn học này giúp cho sinh viên:
  • Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
  • Xây dựng niềm tin, lý tưởng cho sinh viên
  • Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.
 • Kỹ năng làm việc nhóm giúp người học:
  • Có hình dung chính xác về làm việc nhóm là như thế nào? Tầm quan trọng của làm việc nhóm.
  • Nắm được các bước cần có để thiết lập nhóm làm việc.
  • Hiểu được các yếu tố thúc đẩy cho thành công của làm việc nhóm cũng như cách loại bỏ các nguy cơ dẫn đến thất bại trong làm việc nhóm.