• Học phần này cung cấp các kiến thức về hành vi ở cấp độ vi mô và vĩ mô của các thành phần trong nền kinh tế và của toàn bộ nền kinh tế. Môn học gồm những nội dung chính như : Cung cầu hàng hóa, cân bằng thị trường, hàng vi người tiêu dùng, hành vi của doanh nghiệp. Bên cạnh đó học phần còn cung cấp các kiến thức về hành vi của toàn bộ nền kinh tế (kinh tế vĩ mô) gồm sự tăng trưởng sản suất và tiêu dùng, xu hướng của giá, lãi suất, việc làm, tỷ lệ thất nghiệp và các yếu tố bên ngoài quốc gia có thể ảnh hưởng tới sự biến động hàng hóa, dịch vụ và tiền.
  • Quản trị Marketing cung cấp cho sinh viên những kiến thức về xây dựng và triển khai các kế hoạch Marketing, xây dựng các chiến lược marketing, làm nền tảng xây dựng chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp. Quản trị Marketing làm rõ các nội dung : Khái niệm , phạm vi đối tượng , phương pháp nghiên cứu Quản trị Marketing, cách thức , tiến trình xây dựng kế hoạch Marketing. Quản trị Marketing đặc biệt quan tâm tới lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nó giúp các doanh nghiệp xác định rõ vị thế cạnh tranh, từ đó đưa ra các chiến lược cạnh tranh phù hợp. Quản trị marketing còn cung cấp cho doanh nghiệp vũ khí sắc bén trong cạnh tranh, đó là sử dụng tốt chiến lược 4 P
  • Môn học cung cấp cho người học một số kiến thức căn bản và các khái niệm ban đầu về cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường, hành vi của các chủ thể trong nền kinh tế. Môn học còn giúp cho người học hiểu về các quy luật kinh tế, các quyết định của các chủ thể kinh tế khi môi trường kinh doanh có sự thay đổi.
  • Môn học cung cấp cho Sinh viên những kiến thức cơ bản về chính sách sản phẩm, giá cả, phân phối và hoạt động tuyên truyền cổ động để thỏa mãn tốt nhu cầu người tiêu dùng.