• Môn học này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản của quản trị tài chính, chẳng hạn như: giá trị tiền tệ theo thời gian, phân tích và hoạch định tài chính... Môn học cũng minh họa các ứng dụng thực tiễn của quản trị tài chính trong thực tế.
  • Quảng cáo chiêu thị là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của ngành quản trị kinh doanh và quản trị marketing. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng, thực hiện, và đánh giá một chương trình chiêu thị, đồng thời giúp người học hiểu được vị trí của quản trị chiêu thị trong chiến lược marketing chung của doanh nghiệp
  • Khoá học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động truyền thông, hoạt động quảng cáo và khuyến mãi trong doanh nghiệp.
  • Môn học cung cấp cho người học một số kiến thức căn bản và các khái niệm ban đầu về cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường, hành vi của các chủ thể trong nền kinh tế.
  • Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức các ngành chuyên sâu Quản Trị Kinh Doanh. - Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên thực tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay. - Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập nghiên cứu và trình bày kết quả về một đề tài khoa học bằng một Chuyên đề tốt nghiệp.