• Sau môn kinh tế vi mô, môn học kinh tế vĩ mô tiếp tục khai thác các vấn đề kinh tế dưới góc độ xem xét nền kinh tế như một tổng thể. Kinh tế vĩ mô nghiên cứu các vấn đề kinh tế của quốc gia như: tổng cung, tổng cầu, tăng trưởng, thất nghiệp, lạm phát...
  • Môn học này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản của quản trị tài chính, chẳng hạn như: giá trị tiền tệ theo thời gian, phân tích và hoạch định tài chính... Môn học cũng minh họa các ứng dụng thực tiễn của quản trị tài chính trong thực tế.
  • Quảng cáo chiêu thị là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của ngành quản trị kinh doanh và quản trị marketing. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng, thực hiện, và đánh giá một chương trình chiêu thị, đồng thời giúp người học hiểu được vị trí của quản trị chiêu thị trong chiến lược marketing chung của doanh nghiệp
  • Khoá học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động truyền thông, hoạt động quảng cáo và khuyến mãi trong doanh nghiệp.
  • Môn học cung cấp cho người học một số kiến thức căn bản và các khái niệm ban đầu về cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường, hành vi của các chủ thể trong nền kinh tế.