• Môn học gồm 3 phần chính:
    - Mã hóa các câu hỏi của bảng điều tra và nhập các dữ liệu này bằng phần mềm SPSS.
    - Xử lý các thông số thống kê và phân tích dữ liệu.
    - Viết thuyết minh kết quả.
  • Với các sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh việc nắm vững nội dung và phương pháp nghiên cứu marketing sẽ giúp họ phát triển các kỹ năng cần thiết để thích ứng với những đòi hỏi của thực tiễn kinh doanh hiện đại. Không những thế, những kiến thức này cũng sẽ giúp họ phát triển khả năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề một cách độc lập, sáng tạo - những giá trị cần thiết cho thành công trong tương lai.
  • SPSS (Statistic Package for Social Science) là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và xử lý, phân tích thống kê chuyên nghiệp, linh hoạt, đa năng và rất mạnh so với các phần mềm có chức năng xử lý thống kê khác như: Lotus, Quattro, Excel, Stata, Epiinfo …; nó ngày càng được sử rộng rãi trong công tác nghiên cứu, xử lý, phân tích dữ liệu thông kê, đặc biệt đối việc xử lý phân tích dữ liệu của các cuộc điều tra SPSS giúp người nghiên cứu có thể phân tích các xu hướng phát triển của hiện tượng, sự vật thông qua các số liệu thống kê từ đó đưa ra các dự báo trong nghiên cứu
  • Hành vi người tiêu dùng (HVNTD) là một lĩnh vực nghiên cứu có nguồn gốc từ các khoa học như tâm lý học, xã hội học, tâm lý xã hội học, nhân văn học và kinh tế học. Hành vi NTD chú trọng đến việc nghiên cứu tâm lý cá nhân, nghiên cứu những niềm tin cốt yếu, những giá trị, những phong tục, tập quán ảnh hưởng đến hành vi con người và những ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cá nhân trong quá trình mua sắm tiêu dùng.
  • Môn học cung cấp những hiểu biết và kiến thức căn bản về những nguyên lý Marketing và sự vận dụng thực tiễn doanh nghiệp của nó như: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, thị trường các doanh nghiệp, nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng, phương pháp luận nghiên cứu Marketing và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp với thị trường gồm các chiến lược thị trường, các chính sách Marketing căn bản và tổ chức quản trị Marketing của doanh nghiệp.